Kategorijos
Straipsniai

Komandiruotės į užsienį ir dienpinigių nauja apskaičiavimo tvarka nuo 2020-01-01

Komandiruotės į užsienį ir dienpinigių nauja apskaičiavimo tvarka nuo 2020-01-01 įsigalioja pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimą Nr. 669 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“, kuriuo patvirtintas minimaliosios mėnesinės algos (toliau — MMA) dydis —607 Eur (nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 — 555 Eur), minimalusis valandinis atlygis (toliau —MVA) — 3,72 Eur (iki pakeitimo — 3,39 Eur).


Pakeisti MMA ir MVA dydžiai aktualūs apskaičiuojant pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 straipsnio 1 dalies 5 punktą neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamus komandiruočių į užsienį dienpinigius, kurių dydžius reglamentuoja LRVpatvirtintos Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės.

Pajamų mokesčiu neapmokestinamų dienpinigių apskaičiavimas siejamas su darbuotojui nustatytu darbo užmokesčiu (valandiniu tarifiniu atlygiu) bei dydžiais — MMA(MVA) padaugintas iš Nutarimo Nr. 99 2.5 papunktyje nustatyto koeficiento.

Atlyginimo skaičiuoklė

Komandiruotės ir koeficientai

Pagal 2020 m. sausio 1 d. įsigaliosiančias Nutarimo Nr. 99 2.5 papunkčio nuostatas komandiruočių į užsienį kompensacijomis laikomi Taisyklėse komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį yra lygi arba mažesnė nei 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis yra mažesnis už minimaliąją mėnesinę algą, padaugintą iš koeficiento 1,65, arba kai darbo užmokestis yra apskaičiuotas taikant valandinį tarifinį atlygį, mažesnį už minimalųjį valandinį atlygį, padaugintą iš koeficiento 1,65.

Taigi, apskaičiuojant pajamų mokesčiu neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamus komandiruotės į užsienį dienpinigius, darbuotojui nustatytas darbo užmokestis (valandinis tarifinis atlygis) turės būti lyginamas su dydžiais — MMA(607 Eur) x iš koeficiento 1,65 (iki pakeitimo galioja MMA(555Eur) x iš koeficiento 1,3) arba MVA(3,72Eur) x iš koeficiento 1,65 (iki pakeitimo – MVA(3,39Eur) x iš koeficiento 1,3).

Pajamų mokęsčiu neapmokestinama kai…

Vadovaujantis, nuo 2020 m. sausio 1 d. pajamų mokesčiu neapmokestinama:

  1. Visa Taisyklėse komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigių suma, jeigu
    • darbuotojo darbo užmokestis yra lygus arba didesnis už 1001,55 Eur (iki pakeitimo –
      721,15 Eur) arba
    • darbuotojui taikomas valandinis tarifinis atlygis yra lygus arba didesnis už 6,138 Eur(iki pakeitimo – 4,407).
  2. Atvejais kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis arba valandinis tarifinis atlygis yra mažesnis už aukščiau nurodytus dydžius. Pajamų mokesčiu neapmokestinamų dienpinigių suma yra ribojama. Tokiu atveju pajamų mokesčiu neapmokestinami Taisyklėse komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigiai. Dienpinigių, kurių bendra suma per mėnesį yra lygi arba mažesnė nei 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. komandiruotės į užsienį metu vieneto vadovo arba individualios įmonės
savininko, tikrojo ūkinės bendrijos nario ar mažosios bendrijos nario, kai šioje individualioje
įmonėje, ūkinėje bendrijoje ar mažojoje bendrijoje nėra vadovo, dienpinigių norma negalės
būti didinama 100 procentų
(taikoma apskaičiuojant 2020 metų ir vėlesnių mokestinių
laikotarpių apmokestinamąjį pelną).

VMI pranešimas apie naują tvarką dėl komandiruotės į užsienį dienpinigių skaičiavimo nuo 2020 m. Sausio 1 d. rasite čia.

Maksimalūs dienpinigiai ir jų dydžių sąrašas. Plačiau.

Atlyginimo skaičiuoklė