Kategorijos
Straipsniai

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio sudedamosios dalys

Dažnai valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio sudedamosios dalys visuomenei ir ketinantiems įsidarbinti neaiškios. Kyla klausimas dėl darbo užmokesčio struktūros. Bandysime trumpai remdamiesi Socialinių reikalų ministerijos paaiškinimu pasidalinti su jumis, kas sudaro darbo užmokestį:

  • pareiginė alga (pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji dalis, jeigu Apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka kintamoji dalis nenustatyta);
  • priemokos iki 30 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies už papildomo darbo krūvį, už pavadavimą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;
  • užmokestis už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą bei budėjimą;
  • premijos (už praėjusių kalendorinių metų rezultatus bei atlikus ypač svarbias užduotis, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų).

Premijos skiriamos, neviršijant biudžetinės įstaigos (valstybės ir savivaldybių įstaigų) darbo užmokesčiui skirtų lėšų: atlikus vienkartines biudžetinės įstaigos veiklai ypač svarbias užduotis; labai gerai įvertinus biudžetinės įstaigos darbuotojo veiklą; įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir darbuotojo iniciatyva nutraukus darbo sutartį; įgijus teisę gauti kompensacinę išmoką profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams darbuotojams, kurie dėl profesijos specifikos negali dirbti pagal įgytą specialybę ir dėl to nutraukiama jų darbo sutartis.

Atlyginimo skaičiuoklė

Pastovioji dalis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojams

Pareiginės algos pastoviosios dalies dydžiai (koeficientais) apskaičiuojami pareiginės algos baziniais dydžiais, kurie taikomi apskaičiuojant pareigines algas valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams ir valstybės tarnautojams.

Nustatant pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą gali būti papildomai įvertinamas nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų vadovų ir aukščiausiojo profesinio meninio lygio kultūros ir meno darbuotojų nacionaliniu ir tarptautiniu mastu įgytas pripažinimas, taip pat papildomai įvertinama kitų darbuotojų, iš jų trenerių, kvalifikacinė kategorija ir atskirų profesijų trūkumas darbo rinkoje ir šiuo įstatymu nustatytas pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas iki 100 %. Trenerių pareiginės algos pastovioji dalis bus didinama atsižvelgiant į jo turimą kvalifikacinę kategoriją: už pirmą kvalifikacinę kategoriją ‒ 45 procentais, už antrą – 55 procentais, už trečią – 65 procentais, už ketvirtą – 75 procentais, už penktą – 90 procentų, už šeštą – 100 procentų.

Socialinių paslaugų srities darbuotojams Apmokėjimo įstatymo 1, 2, 3 ir 4 prieduose nustatyti minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami 20 procentų.

Kintamoji dalis ir priemokos

Apmokėjimo įstatyme yra nustatyti maksimalūs darbo užmokesčio kintamosios dalies ir priemokų dydžiai valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojams:

  • pareiginės algos kintamoji dalis negali viršyti 40 % pastoviosios dalies, ir jos dydis priklauso nuo praėjusiais metais pasiektų rezultatų, vertinamų pagal vadovui ar darbuotojui iš anksto nustatytas metines užduotis ir nuo gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
  • pareiginės algos kintamosios dalies ir priemokų suma negali viršyti 60 % pareiginės algos pastoviosios dalies.

Reikalingas 2020m. Pareiginės algos bazinis dydis 2020 metais? Skaityti čia.